Σελίδες

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-2024

  Σας ανακοινώνουμε, ότι οι εγγραφές για μαθητές/τριες , σχολικού έτους  2023-24  θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την 1η Μαρτίου ως και την 20η Μαρτίου, μέσω της πλατφόρμας  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Φέτος εγγράφονται όσα παιδιά  γεννήθηκαν το έτος 2019 (η φοίτηση είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας)

        Δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν ΜΕΤΑ την αίτηση εγγραφής:

  1. Βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
  2. ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή)συμπληρωμένο από τον παιδίατρο
  3. Έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του

v Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών: Διαβατήριοπιστοποιητικό γέννησης, επίσημα μεταφρασμένο

 Πληροφορίες      στα         Τηλέφωνα :   2102138132 - 2102917293     

Email: mail@15nip-galats.att.sch.gr - mail@4nip-galats.att.sch.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ στην πλατφόρμα https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

Τα γεωγραφικά όρια των σχολείων μας

.jpg

  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία

«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησήςτου.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής ή/και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο . Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.

Αναλυτικές οδηγίες για τους γονείς

http://blogs.sch.gr/15nipgalats/files/2022/02/Οδηγίες-εγγραφής-γονείς.pdf

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

Ιανουάριος 2023

 Καλή Χρονιά !!! Ξεκινήσαμε το 2023 με στόχους και όνειρα και πολλή πολλή όρεξη!!!

Φτιάξαμε τα μαγικά ραβδιά μας για να τους πραγματοποιήσουμε και παίξαμε με τις χιονονιφάδες των φωνηέντων
Αυτοσχέδια πυροτεχνήματα με ποτηράκια μιας χρήσης, μπαλόνια και χαρτάκια για ναγιορτάσουμε το νέο χρόνο
Το 2023 στα μαθηματικά

"Κόψαμε" βασιλόπιτα για το καλό του χρόνου , συναντηθήκαμε ξανά με τους συμμαθητές μας, παίξαμε και χορέψαμε!

Βγάλαμε τα παπούτσια μας, τα χωρίσαμε σε δεξί αριστερό και μετά τα βρήκαμε και τα ξαναφορέσαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε!
Ζωγραφίσαμε σκουφιά, γάντια και σούπες για να ζεσταθούμε


Μάθαμε τις 4 εποχές και το 4

Ζωγραφίσαμε χειμωνιάτικα τοπία με νερομπογιές, τέμπερες και κιμωλίες

Μάθαμε το τραγούδι του χειμώνα, μιλήσαμε για το χειμώνα, φτιάξαμε χιονάνθρωπους, λύσαμε sydoku, ζωγραφίσαμε τον Ιανουάριο μετά την ανάγνωση της ιστορίας του από το βιβλίο της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου


Λύσαμε χειμωνιάτικα αινίγματα και κατασκευάσαμε χιονοδρομικό κέντρο

Μάθαμε το Ι του Ιανουαρίου, βρήκαμε λέξεις από Ι και με αυτές φτιάξαμε ιστορία, αλλά μάθαμε και να φτιάχνουμε ιστορίες με αρχή μέση και τέλος


Ισορροπήσαμε ρολά υγείας και φτιάξαμε χιονάνθρωπους, χαιρετήσαμε τους φίλους μας με διάφορους τρόπους και γίναμε μουσικοί σε ορχήστρα


Μιλήσαμε για πήξη τήξη, πολικά ζώα, ζωγραφίσαμε στον πάγο και διαβάσαμε πολλά βιβλία


Μάθαμε για τη μέρα και τη νύχτα και τις αλλαγές των εποχών αλλά και τα χειμωνιάτικα ρούχα και όλα αυτά στα ...Αγγλικά !!! με την κυρία Δήμητρα


Η κυρία Θωμαΐς κρατούσε μια ομπρέλα με διάφορους αριθμούς και τα παιδιά εκτελούσαν οδηγίες που τους έδινε τόσες φορές όσες ο αριθμός που τους τύχαινε γυρνώντας η ομπρέλα
Με την ψυχολόγο μας, την κυρία Άντα συνέχισαν τις ιστορίες για τα συναισθήματα
Ξεκινήσαμε το σχέδιο δράσης μας για τη συνεργασία οικογένειας σχολείου και στα πλαίσια αυτά, θα έρχονται γονείς κάθε Πέμπτη στο σχολείο για να διαβάσουν στα παιδιά ένα βιβλίο. Μας έκανε πολύ χαρούμενους αυτή η δραστηριότητα και εμάς και τους γονείς και ήδη έχουμε φιλοξενήσει στην τάξη μας δύο από τους γονείς μας!
 
Στα πλαίσια του ίδιου σχεδίου, κάθε Παρασκευή, ένας μαθητής μας θα παίρνει και θα φιλοξενεί για το Σαββατοκύριακο, στο σπίτι του τον Σουκού, έναν γλυκό ιπποπόταμο, ο οποίος θα τον ακολουθεί παντού. Τη Δευτέρα θα έρχονται μαζί στο σχολείο και θα μας αφηγούνται πώς πέρασαν παρέα μαζί με μια ζωγραφιά
Κλείνοντας ο Ιανουάριος δε μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στους προστάτες των γραμμάτων, τους 
3 Ιεράρχες. Μιλήσαμε γι' αυτούς και το έργο τους, φτιάξαμε κατασκευή και μας μοίρασαν, με πρωτοβουλία του Δήμου Γαλατσίου, άρτους για τη γιορτή των Ιεραρχών.
Ολοκληρώσαμε τον Ιανουάριο με ακόμα περισσότερα βιβλία, εργασίες και λέξεις χειμωνιάτικες αλλά και με την αγαπημένη μας μελισσούλα.Και υποδεχτήκαμε το Φεβρουάριο με ...ΠΑΙΧΝΙΔΙ
καθώς συμμετείχαμε, ακόμη μια φορά, στην Παγκόσμια Ημέρα Σχολικού Παιχνιδιού
Ξεκινάμε λοιπόν με την καλύτερη διάθεση τον πιο παιχνιδιάρικο μήνα!!!
Καλό μήνα!!!