Σελίδες

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία σχ. έτους 2021-2022

   Σας ανακοινώνουμε, ότι οι εγγραφές για τα Νήπια - Προνήπια , σχολικού έτους  2021-22  θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την 1η Μαρτίου ως και την 20η Μαρτίου, μέσω της πλατφόρμας  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/


         Νήπια :  Όσα γεννήθηκαν το έτος 2016
   Προνήπια : Όσα γεννήθηκαν το έτος 2017 (η φοίτηση
είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας)

        Δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν ΜΕΤΑ την αίτηση εγγραφής:
1.     Βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
2.     ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) συμπληρωμένο από τον παιδίατρο
3.     Λογαριασμός  ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Εκκαθαριστικό Εφορίας από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας νηπίου
v Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών: πιστοποιητικό γέννησης, επίσημα μεταφρασμένο
Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες και ραντεβού :  1 – 20  Μαρτίου   :   
11:30 –13:30        στα         Τηλέφωνα  2102917293   -   2102138132

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ στην πλατφόρμα https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

·         Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
·         Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
·         Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:
ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια 
θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.
Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.
Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο . Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.
Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.
Αναλυτικά, οι οδηγίες για τους γονείς

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Δια ζώσης και ΕξΑΕ, ξανά ...!!!

 Μετά τον Ιανουάριο που χαρήκαμε στην τάξη μας, ο Φεβρουάριος ξεκίνησε δια ζώσης αλλά ...

Ξεκινήσαμε με αριθμούς, τους πόλους, το κρύο, το Μεγάλο Χνουδωτό της Γιολάντας Τσορώνη και αμυγδαλιές αλλά κάπου εκεί ... μας έκοψαν, πάλι, τη φόρα.

Παίζουμε με το 1

Διαβάσαμε το Μεγάλο Χνουδωτό και ζωγραφίσαμε
αλλά παίξαμε και το επιτραπέζιο παιχνίδι
Διαβάσαμε επίσης τα παιχνίδια του Φλεβάρη από τη σειρά της Λότης Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου
Ξεκινήσαμε την ενασχόλησή μας με την αμυγδαλιά


Προλάβαμε και λίγο να μιλήσουμε για το φετινό μας πολιτιστικό πρόγραμμα, Ταξίδι με τον Οδυσσέα, ξεκινώντας από το Δούρειο ίππο
Διαβάσαμε και το βιβλίο του Φίλιππου Μανδηλαρά, 
και μιλήσαμε για τις περιπέτειές του Οδυσσέα μέχρι να επιστρέψει στην Ιθάκη.

Την τελευταία μέρα των δια ζώσης μαθημάτων είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη!!!
Μας ήρθε για ένα μήνα η βαλίτσα με τα βιβλία σε ρόδες
Προλάβαμε να την ανοίξουμε και να διαβάσουμε δύο βιβλία, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και θα προσπαθήσουμε να την αξιοποιήσουμε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ελπίζοντας να γυρίσουμε στο σχολείο γρήγορα και να μπορέσουμε να τα δούμε από κοντά και να ξεφυλλίσουμε τα όμορφα βιβλία με θέμα: Ο κόσμος μας
Συνεχίσαμε την αμυγδαλιά μας μέσω τηλεκπαίδευσης, με πίνακες ζωγραφικής σχετικούς, όπως του Βαν Γκογκ,
   
οπότε μιλήσαμε και για την Έναστρη Νύχτα
 και το μύθο Η Μυγδαλιά και το Φεγγάρι, αξιοποιώντας το υλικό της αγαπημένης μας Τάνιας Μάνεση


Το χιόνι που βλέπουμε σπάνια στην Αθήνα, φέτος μας αποζημίωσε με το παραπάνω. Χιόνισε πολύ και το ευχαριστηθήκαμε ακόμη περισσότερο!!!
Η "άσκηση" μας, εκείνη την ημέρα ήταν, φυσικά: Φτιάξτε έναν αληθινό χιονάνθρωπο!
Και βέβαια όλοι οι μαθητές μας ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία!!!


Όλοι παίρνουν ΑΡΙΣΤΑ!!!
Συνεχίσαμε με χιονάνθρωπους χρωματιστούς (!) και δραστηριότητες σχετικές με το θέμα αυτό.Οικογένεια χιονάνθρωπων με την παλάμη μας

Φύλλα εργασίας

Παράλληλα στις "τάξεις" μας έρχεται και η ψυχολόγος του σχολείου μας, συζητώντας με τα παιδιά για τα συναισθήματα και κάνοντας όμορφες δραστηριότητες
Συνεχίζουμε την τηλεκπαίδευση κι ελπίζουμε ...